NEWS

MSU OPEN HOUSE 2020 × ARCH MSU

MSU OPEN HOUSE 2020 × ARCH MSU จบลงไปแล้วสำหรับงานเปิดบ้านสถาปัตย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ขอขอบคุณผู้สับสนุนหลัก Mflex factory | ร้านแก้วตาเครื่องเขียน | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และงานจะไม่สำเร็จเลยถ้าขาดทีมงานที่น่ารักของเรา ขอบขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิชาสถาปัตยกรรม ขอบคุณคณาจารย์จากทุกสาขาที่อำนวยความสะดวกตลอดทั้งงาน ขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย ทั้งทีมประสานงานหลักพี่ๆ 5AR พี่ๆสต๊าฟประจำบูธทุกสาขา AR UA IA LA CA CM น้องๆปี 1 ทีมนำทริป พลกลองที่มาให้สัญญาณการเปลี่ยนฐาน ช่างภาพ พี่ๆสำนักงานคณะ พี่ๆฝ่ายอาคารและสถานที่ พี่ๆฝ่ายวิชาการ ที่ร่วมกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพวรรณ ศิริอริศราวรกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าว ที่มา : FB – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญปวีณ์ แป้นสุขา นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว :: ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Read More »

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม

ศิษย์เก่าหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม ผ้าฝ้ายทอยกมุกย้อมไม้มงคล9ชนิด ผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้ ออกแบบโดย นายอัศวเทพ ศรีเฉลา SUB is la Model Yeen Nantavat #Inspiration Mader khwan ei มาเด้อขวัญเอย..พิธีเอิ้นขวัญของชาวอีสาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สําคัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง จึงมีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นการเรียกร้องพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง การสู่ขวัญช่วยทําให้เกิดมงคล ทําให้ดํารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญ ผู้ออกแบบจึงนําคําเรียกขวัญในพิธีมาเป็น concept ในการออกแบบ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ส่วมใส่ และนอกจากนั้น ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บยังเป็นผ้าย้อมไม้มงคล น้อมคารวะขันธ์5 ขันธ์8 เพื่อความเป็นศิริมงคลจากไม้9ชนิด มารวมเป็นหนึ่งในผ้าผืนนี้ 1.กันเกรา (ไม้ประจําจังหวัดนครพนม)=ป้องกันสิ่งร้ายๆ 2.ขนุน =เกื้อหนุน จุนเจือ สนับสนุนส่งเสริม 3.รากยอ =ยกย่อง สรรเสริญ 4.มะยม =นิยม ชมชอบ 5.ฝักคูน …

Read More »

ประกาศราย Asia Young Designer Awards Thailand สาขา Architectural

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards  กระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวด เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ขบคิด และแสดงความเห็นในการนำเสนอทางออกหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาให้เป็นพลังของการสร้าง Built Environment ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านผลงาน และการแบ่งปันไอเดียแรงบันดาลใจ เป็นกิ่งก้านทางความคิดที่ต่อยอดต่อไป ธีมการประกวดปี2020 เป็นโจทย์การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง – แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักออกแบบที่จะนำเสนอโซลูชั่นเชิงปฏิบัติ และใส่ใจสังคมสำหรับประชากรที่เติบโตอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเป้าหมายของการขยายจินตนาการของนักออกแบบรุ่นเยาว์เหล่านี้ธีมในปีนี้มุ่งที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถออกแบบผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และสร้างความยั่งยืนต่อการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ และด้านอารมณ์ ขวัญภิรมย์ แทบแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้ชื่อ  Project  พื้นที่ตากข้าวกับชาวนา

Read More »

นิสิตสาขาการจัดการงานก่อสร้าง (CM) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ และอาจารย์สุรพงษ์ ลิวไธสง ได้นำนิสิตสาขาการจัดการก่อสร้าง ชั้นปี 3 เข้าร่วมโครงการประมาณราคาด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคารแข่งขัน (Building Information Modeling: BIM) ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยมีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 ทีม รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 วัน ตามหัวข้อ ดังนี้ (1) การจัดทำแบบจำลองอาคาร (Build up Model) ส่วนงานสถาปัตยกรรม (AR) งานโครงสร้าง (ST) และงานระบบสุขาภิบาล (SN) (2) การจัดทำแบบจำลองทำงาน (Shop drawing) การถอดปริมาณวัสดุ (Quantities takeoff) การประมาณราคา (Cost estimation) ในรูปแบบ BOQ …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคอีสาน นิสิตสาขาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลที่ 1 นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์ Milk Jiranya พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ รางวัลที่ 2 นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ Piyawat Phothikham จักรวาลคู่ขนาน : พื้นที่แห่งความเท่าเทียม นางสาวมลธิชา อ่อนสีดา Molthicha Oonseeda ฮิปฮอป ฮับ รางวัลชมเชย นางสาว อภิญญา อุ่นศรีเพ็ง Apinya LiLo พื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับแผ่นดินไหว ขอบคุณข้อมูลจาก Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.facebook.com/asafanpage/posts/3112229758881405 TOY ARCH THAILAND https://www.facebook.com/TOYARCHTHAILAND  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล “THESIS OF THE YEAR AWARD 2020”

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำโครงการ THESIS OF THE YEAR AWARD 2020 หรือ TOY arch 2020 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด และเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาแต่ละสถาบันในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน มีผลงานเข้าประกวดแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 301 ผลงาน แบ่งเป็น สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 194 ผลงาน, สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 13 ผลงาน, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 28 ผลงาน, สาขาการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์ 66 ผลงานโดยมีการคัดเลือกผลงานเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากกกว่า 12 ท่าน จากภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ ทุกบริษัท และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล ดังนี้ ระดับภูมิภาค รางวัลที่ 1 นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ รางวัลที่ 2 1)นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ …

Read More »

รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดนิยมแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Thesis in Popular Vote in Architecture Prize 2019 ผลงาน : พิพิธภัณฑ์เปิดประสบการณ์ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล (ยอดไลค์ 1,027) โดย : ณฐวรรษ สรรพสาร สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคอีสาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมที่คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคอีสาน  ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลที่ 1  ได้แก่ นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์  ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ  ชื่อโครงการ : จักรวาลคู่ขนาน : พื้นที่แห่งความเท่าเทียม นางสาวมลธิชา อ่อนสีดา  ชื่อโครงการ : ฮิปฮอป ฮับ รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาว อภิญญา อุ่นศรีเพ็ง  ชื่อโครงการ : พื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับแผ่นดินไหว ที่มา : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More »
Translate »