ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP)

                        เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ –> http://www.djop.go.th/…/22588-เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษ… ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

            ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ‪#‎ขอเชิญผู้ที่สนใจ‬ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยลงทะเบียนผ่านทางhttp://conference.nu.ac.th/nrc12/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8641 …

Read More »

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐

                          ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (10th International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2016) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙   รายละเอียดเพิ่มเติมดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ที่มา : http://www.ce.engr.tu.ac.th/news/10th-international-convention-on-rehabilitation-engineering-assistive-techn

Read More »

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นของขวัญปีใหม่ให้ OTOP ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร มีเป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เริ่มมกราคม 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊กที่นี้ – http://www.most.go.th/…/f…/OTOP%201%20slide%202015-12-20.pdf ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ประกาศข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  เพื่อให้การใช้งานห้องปฏิบัติการเซรามิคและห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก  รวมถึงการใช้ครุภัณฑ์ประจำห้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาทรัพยากรของคณะฯ  ( รายละเอียด : SKMBT_50115121609520 SKMBT_50115121609522) ที่มา : คุณจันจิรา  ภูสามารถ

Read More »

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

                      คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559  ได้จัดเตรียมสถานที่ในลักษณะการแสดงนิทรรศการเพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีนิสิตรุ่นพี่ได้ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพบรรยากาศในวันสัมภาษณ์  

Read More »
Translate »