ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจร่วมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กำหนดดำเนินโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architecture ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR113 โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมท่านละ 1,200 บาท รายละเอียดใบสมัครทั้งนี้สามารถกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/vYaUJXIdmogKkY4I2 และสามารถให้ชำระเงินได้ที่คุณจิรวดี  หลวงสุข  โทร.089-4947997  สำนักงานเลขานุการคณะฯ ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประสานงานโครงการ : คุณจิรวดี  หลวงสุข

Read More »

รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13

รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13 MSU-UTM ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา โทร หมายเหตุ 1. Mr. Thanakrit Thuaprakhon นายธนกฤต ทั่วประโคน 4UA 085-0041180   2. Miss Phattaraporn Pongudom นางสาวภัทรภร ผ่องอุดม 4UA 080-4199296   3. Miss. Jiranya Kanjanawilanon นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์ 3AR 094-2987145   4. Miss. Molthicha Oonseeda นางสาวมลธิชา อ่อนสีดา 3AR 090-1132804    5. Miss Thitiya Saleesri นางสาวฐิติญา สาลีสี 3AR 085-7441953   6. Mr. Kavin Ounkeaw นายกวินท์ อุ่นแก้ว 3IA …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย และอาจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

Read More »

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13 วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม AR 116 เวลา 16.30 น.

รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมืองครั้งที่ 13 MSU-UTM ไฟล์: studen ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา โทร หมายเหตุ 1. Mr. Thanakrit Thuaprakon นายธนกฤต ทั่วประโคน 4UA 085-0041180   2. Miss Bongkotthon Prachai นางสาวบงกชธน พระชัย 4UA 094-4688665   3. Miss kamonchanok Bunrung นางสาวกมลชนก บำรุง 4UA 085-0041180   4. Miss Phattaraporn Pongudom นางสาวภัทรภร ผ่องอุดม 4UA 080-4199296   5. Miss  Krongkwan Nanok นางสาวกรองกาญจน์ นานอก 4AR 088-3653732   6. Miss Parinyaporn Pasuwan นางสาวปริญญาพร พะสุวรรณ …

Read More »

แผนการสอน ประจำปี 2/2560

ปีการศึกษา 2/2560 1. สำนักสถาปัตยกรรม 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 3. สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์ >>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ >>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  CA Graphic >>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ >>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  CA Fashion >>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม >>>  CA …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์  ชำนิกำจร  อาจารย์ประจำสำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560                       มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 50 ปี วันนี้ (9 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  โดยในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์  ชำนิกำจร  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ประจำปี พ.ศ. …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี และอาจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

Read More »
Translate »