ผลงานการเขียนแบบอาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม

ผลงานการเขียนแบบอาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit ของนิสิตชั้นปีที่ 2สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชา Computer Aided Design 1 ติดตามผลงานจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาสถาปัตยกรรมได้ที่เพจสาขา
สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »