นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขา LA ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับคณะ ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการในการเรียนรู้นี้

นอกจากรางวัลที่เป็นกำลังใจแล้ว นิสิตยังได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน จนได้ผลงานคือการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามฤดูกาล เพิ่มช่องทางการเรียนรู้นิเวศป่า และแนวทางการปรับปรุงพื้นที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์

ข้อมูล :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »