ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม AR116 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่คณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี เป็นประธานมอบของที่ระลึก พร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการ 1 คน กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึกและเล่าประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังได้ให้ข้อคิดกับบุคลากรปัจจุบันในเรื่องหลักการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป โดยในปีนี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 คน ได้แก่  นายบุญส่ง วงษ์ช่าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »