นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลจากโครงการประกวดแบบ ‘MSU Crossing Life Corridor’ Design Competition 2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลจากโครงการประกวดแบบ ‘MSU Crossing Life Corridor’ Design Competition 2021 ซึ่งมีการมอบรางวัล ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ และมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีนำโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะของชุมชนการศึกษาขนาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดสาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) หรือ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ในระยะที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านกายภาพที่เน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น  จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่สนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวดแบบแข่งขันในโครงการ ‘MSU Crossing Life Corridor’ หัวข้อ ‘Smart and Happy Campus’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๐,๐๐๐ บาท

โดยในการประกวด มีเนื้อหาที่ต้องนําเสนอดังนี้

  1. พื้นที่ที่กำหนด : ออกแบบพื้นที่ของ MSU Crossing Life Corridor บริเวณแกนทางเดินหลังคณะสาธารณสุขถึงคณะเภสัชศาสตร์, แกนทางเดินคณะพยาบาลถึงสระน้ำบริเวณคณะบัญชีและการจัดการ รวมถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับ Cafeteria บริเวณสระน้ำหลังคณะวิศวกรรมศาตร์และอาคาร RN  
  2. บริบท : งานประกวดต้องนําเสนอการวิเคราะห์บริบททางกายภาพและแสดงความเชื่อมโยงกับบริบทรอบข้างในการใช้งาน MSU Crossing Life Corridor ให้คณะกรรมการและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจได้ถึงการใช้งานในสภาวะปัจจุบัน
  3. งานออกแบบ
    1. งานประกวดแบบต้องนำเสนอแนวคิดในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีผลต่อการออกแบบ MSU Crossing Life Corridor เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Landmark ของมหาวิทยาลัย ที่สัมพันธ์กับการใช้งานของนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป และนำเสนอการออกแบบพื้นที่สาธารณะแห่งนี้เพื่อรองรับปฏิสัมพันธ์ในสังคม ที่สามารถเป็นพื้นที่พักผ่อน สันทนาการ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้แนวคิด Smart and Happy Campus

นิสิตที่คว้ารางวัลจากการการประกวด พร้อมเกียรติบัตร มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 4,000 บาท ได้แก่

1. Mr.Worawut Saentrong (นายวราวุฒิ แสนตรง)

2. Ms.Noppawan Siri-arisaraworrakoon (นางสาวนพวรรณ ศิริอริศราวรกุล)

3. Mr.Poramin  Tathong (นายปรมินทร์  ตาทอง)

รางวัลที่ 2 3,000 บาท ได้แก่

1. Mr.Nattawut Komsankhot (นายณัฐวุฒิ คำแสนโคตร)

2. Mr.Thatphong  Srisuk (นายทัศพงศ์ ศรีสุข)

3.. Mr.Suthiphat Thainmonkhon (นายสุธิพัฒน์ เทียนมงคล)

รางวัลที่ 3 2,000 บาท ได้แก่

1. Ms.Yasuttama Dassada (นางสาวยสุตมา ดาษดา)

2. Ms.Saowalak Janhom (นางสาวเสาวลักษณ์ จัทร์หอม)

3. Ms.Kanokwan Daenpeng (นางสาวกนกวรรณ เดือนเพ็ง)

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท ได้แก่

1. Ms.Wanwisa Muthong (นางสาววันวิสาข์ หมูทอง)

2. Mr.Arnon Chandum (นายอานนท์ จันดำ)

3. Ms.Kulthida Kamsri (นางสาวกุลธิดา คำศรี)

4. Ms.Thawanrat Taweesup (นางสาวธวัลรัตน์ ทวีทรัพย์)

5. Mr.Chadchawan Pikunsri (นายชัชวาล พิกุลศรี)

** ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาสู่การก่อสร้างจริงร่วมกับทีมออกแบบ เพื่อให้เป็น Landmark ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »