โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ Young Architect ECO Home Contest

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลปื มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเป้าหมายหนึ่งในโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ Young Architect ECO Home Contest ที่ได้จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (AR201) เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง จึงมีการจัดงานเสวนาสัญจร Young Architect Trip เพื่อรับฟังการบรรยายจากสถาปนิกรุ่นใหม่ และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร  รวมทั้งรายละเอียดการประกวด สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานไปจนถึงวันที่ 16 เมษายนนี้

โครงการนี้เป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ยุวสถาปนิก (Young Architect) ได้ตระหนักรู้ มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไปในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.youngarchecohome.com
สามารถรับข่าวสารจากช่องทางอื่นของโครงการฯ ได้ตามนี้
Twitter : @youngarch_eco
Instagram : youngarch.eco
YouTube : YoungArch EcoHome

ภาพบรรยากาศ Roadshow Young Architect Trip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »