สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ 2562

825a7898

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ  ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Phanrakwork พันรักเวิร์ค ในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ๕ กลุ่ม ในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงาน ได้แก่ ๑. กิจกรรม Team Up Happy Team เป้าหมายการเตรียมความพร้อมในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๒. กิจกรรม Mege Bomb เป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกันทำให้เกิดสมาธิในการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้เพื่อนร่วมงาม ๓. กิจกรรมแกะดำ เป้าหมายการ่วมแรงใจการสื่อสารและประสารงานซึ่งกันและกัน และกิจกรรม Flow Synergy เป้าหมายการประสานความร่วมมือในทีม เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการรู้แนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน

825a7930

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีการสรุปกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีพิธีปิดสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และในเวลาต่อมาได้นำทีมบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะของเขาใหญ่ (Khao Yai Art Museum) ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บรรลุเป้าหมายในการจัดโครงการสัมมนา โดยส่งผลให้คณะฯ พัฒนาก้าวหน้าได้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความเข้าใจเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สร้างค่านิยมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนของคณะฯ

ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย
ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »