ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารงาน ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

65443552_2793693727311847_5013038815179177984_o

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม AR 116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานและรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ บุคลากร ภายในคณะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว : มยุรี  ผาผง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »