พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

img_5312

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ และบุคลากร และสมาคมศิษย์เก่า ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ ห้อง 104-2 เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของบุคณาจารย์ บุคลกร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า

ภาพ : วรารินทร์ ปัญญาวงศ์, นิกานต์ดา  ทองน้อย
ข่าว : มยุรี  ผาผง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »