คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 (Wisdom for Smart Design) และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7

img_3947
เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายภูมิปัญญาและการออกแบบ (โฮมภูมิ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ”(Wisdom for Smart Design) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
img_3944
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายภูมิปัญญาและการออกแบบ (โฮมภูมิ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ”(Wisdom for Smart Design)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์กล่าวว่า เครือข่ายโฮมภูมิ เป็นการบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสมาชิก 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่าย (URPAS) เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านผังเมือง มีสมาชิก 9 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ในสาขาด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง และการผังเมือง ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ”(Wisdom for Smart Design) โดยมี พระเอกชัย อรินทฺโน แห่งวัดนาคปรก พระนักออกแบบนิเทศศิลป์ให้กับงานพระพุทธศาสนา และคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบภาพลักษณ์อาหาร/นวัตกรรมชุมชน และเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “Wisdom for Smart Design and City” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ Associate Prof Dr.Soukanh Chithpanya จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ Dr.Noon Aimran Bin Samsudin จากมหาวิทยาลัย UTM
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการที่ร่วมส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  โดยใช้ห้องบรรยาย AR204 – AR208  โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวนมาก
ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , วรารินทร์ ปัญญาวงษ์
ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »