คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

img_3765
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมลงนามกับนายยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นันทวัน จำกัด (บริษัท นันทวัน จำกัด) นายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นันทวัน จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พยาน)
img_3773
วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และนิสิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรของบริษัท นันทวัน จำกัด แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษาร่วมกัน
พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และฝ่ายบริหาร คณาจารย์  ได้นำผู้บริหาร บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์  เข้าเยี่ยมชมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และผลงานของนิสิต ซึ่งได้จัดแสดงไว้ ณ ห้องแสดงนิทรรศการ AR104
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาพกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »