คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis of The Year 2018

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Thesis of The Year 2018 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ให้เกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการ Thesis of The Year 2018 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของนิสิตสู่สังคมภายนอก โดยในงานนี้มีการคัดเลือกผลงานที่วิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายในทุกสาขาเพื่อนำเสนอบนเวทีและมอบรางวัล รวมถึงผลงานจากการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของนิสิตทุกสาขาและทุกชั้นปี เพื่อนำเสนอและจัดนิทรรศการเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนด้านการออกแบบขึ้นภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาในกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ เตรียมความก่อนสำเร็จการศึกษา / การให้ความรู้ในการทำงานด้านการออกแบบ /การเตรียมตัวก่อนออกไปเป็นนักออกแบบมืออาชีพโดยเชิญนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนิสิตได้  ซึ่งในปีนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดี  มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย

img_3281

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และนฤมิตศิลป์  หลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต  (การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม)ในการนี้ได้มีการนำเสนอผลงาน The Best Thesis of the year 2018 นิสิตที่ได้รับรางวัล The Best มีดังนี้
สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นางสาวออนกิริยา  อุทะเสน ผลงาน ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนขุนสมุทรจีน Mangrove learning center of Khun Samut Chine Community
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2018 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นายณรงค์ศักดิ์  บุตรทุมพันธ์ ผลงาน พื้นที่เรียนรู้จักรวาลวิทยาคติพุทธ  Buddhist  Cosmology Learning Spaces
2.นางสาวกัลยา หมั่นกิจ ผลงาน อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย Nativity of Our Lady Cathedral, Chiang Rai
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้แก่ นายอนุชา พรมศร ผลงาน “คน คลอง เมือง” โครงการฟื้นฟูชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและระบบนิเวศ ชุมชนบางประทุน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  : Rehabilitation Programme for Community Activity and Ecological System: the Case of Bangpratun, Jomthong District, Bangkok
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2018 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นายทัศนัย อ่อนศรี ผลงาน โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา จังหวัดชลบุรี  :  The Urban Development of High Speed Rail Project Sriracha, Chonburi
2.นางสาวจตุพร มิลภา ผลงาน โครงการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่คูเมืองเก่าโคราช  : Development and Conservation of Old Town, Korat
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ นางสาวชลิตา ชมภูบุตร ผลงาน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงเรียนพอดี พอดี แนวทางการศึกษารูปแบบวอลดอร์ฟ เชียงใหม่  : INTERIOR ARCHITECTURE DESIGN PROPOSAL FOR PAWDEE – PAWDEE SCHOOL WALDROF EDUCATION IN CHIANGMAI
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2018 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นายเฉลิมเกียรติ สิมลา ผลงาน โครงการเสนอแนะออกแบบโรงแรมเซ็นทรัลเอ็กซ์ฟิวเจอร์แกนรด์ พัทยา  : INTERIOR ARCHITECTURAL PROPOSAL DESIGN FOR CENTRAL X-FUTURE GRAND HOTEL PATTAYA
2.นายปฏิพล นาเมืองรักษ์ ผลงาน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน วอร์นเนอร์ มิวสิค (ไทยแลนด์) ไลฟ์ สตูดิโอ  : INTERIOR ARCHITECTURE DESIGN PROPOSAL FOR WARNER MUSIC (THAILAND) LIVE STUDIO
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ นางสาวสุวัจนีย์  ทูลธรรม ผลงาน โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์เรียนรู้บรรพชีวินวิทยาภูน้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  : The Paleontological Research Center
ส่วนรางวัล THESIS OF THE YEAR 2018 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.นายภานุวัฒน์ สายรัตน์  ผลงาน โครงการ สุรินทร์ จีโอพาร์ค (อุทยานธรณี จังหวัดสุรินทร์)  : Surin geopark project
2.นายพชร ไชยบัง ผลงาน โครงการสวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  : Yasothon historical and ecological park
สาขานฤมิตศิลป์ เอกออกแบนิเทศศิลป์ ได้แก่ นางสาวภูมิตา นวะสิมมา ผลงาน Project design of Motion comic for present the story of the Monster in the movie “GODZILLA”
สาขานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบหัตถอุตสหกรรม ได้แก่ นางสาวนราภรณ์ ปานเพ็ชร ผลงาน Project design of home decorate inspiration by automotive up-cycling process
สาขานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้แก่ นายอัศวเทพ ศรีเฉลา ผลงาน Project design of creative womens wear  the inspiration by the festival of the Illuminated Boat Procession “Lai Heau Fai”

ส่วนเวลา 13.30 – 15.00 น. ฝ่ายพัฒนานินิตยังได้จัดกิจกรรมพิธีถอดไทสำหรับนิสิตชาย และถอดตุ้งติ้งสำหรับนิสิตหญิง แล้วจัดทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนนิสิตชั้นปีสุดท้ายเพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรัยนิสิตที่จะจบการศึกษา
ทั้งนี้เวลา 19.30 – 23.00 น. ฝ่ายพัฒนานิสิตยังได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยง Bye Nior ให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้าย โดยมีนิสิตรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ซึ่งมีคณาจารย์ทุกสาขาวิชาร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับนิสิตในครั้งนี้อย่างคับคั่ง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์ ปัญญาวงษ์

ภาพประกอบกิจกรรม Thesis of The Year 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »