นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

img_8994

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์  โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานฤมิศิลป์เป็นทีมตัวแทนคณะสถาปัตย์ฯ นำเสนอผลงานวิชา 1ล1ช ในงานมหกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยด้านคุณภาพของชิ้นงานดีเด่น 8. คณะนิติศาสตร์ และ 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 1,409 คน โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ของรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษาที่ 2561 เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเข้าพื้นที่ชุมชนและผลการศึกษากระบวนการบริการวิชาการของแต่ละหลักสูตร และ 3) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ฯ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป

ประมวลภาพกิจกกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »