ตารางเรียน course syllabus

ปีการศึกษา 2/2561

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 AR >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 AR >>> CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 CM ชั้นปีที่ 4
 >>>  CA Fashion
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง  >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 1 UA
>>>  ชั้นปีที่ 2 UA
>>>  ชั้นปีที่ 3 UA
>>>  ชั้นปีที่ 4 UA
>>>  ชั้นปีที่ 5 UA

ปีการศึกษา 1/2561

1. สำนักสถาปัตยกรรม

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3. สาขานฤมิตศิลป์

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
>>>  ชั้นปีที่ 2 AR >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 3 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
>>>  ชั้นปีที่ 4 AR >>> CA Fashion
>>>  ชั้นปีที่ 5 AR ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมการจัดการงานก่อสร้าง >>>  CA Craft
>>>  ชั้นปีที่ 1 CM ชั้นปีที่ 4
 >>>  CA Fashion
สาขาสถาปึตยกรรมผังเมือง  >>>  CA Graphic
>>>  ชั้นปีที่ 1 UA
>>>  ชั้นปีที่ 2 UA
>>>  ชั้นปีที่ 3 UA
>>>  ชั้นปีที่ 4 UA
>>>  ชั้นปีที่ 5 UA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »